Historie kasáren v Berouně

Přítomnost vojáků v Berouně byla dokumentována už od dob husitských, jednalo se však více o nájezdy a plenění, kterými bylo město více, či méně pustošeno. Teprve v druhé polovině 19. století poskytovalo město ubytování různým jednotkám Rakousko-uherské armády. Tyto jednotky neměly své vlastní objekty, vojáci byli ubytováni v měšťanských domech v Berouně, v Králově Dvoře a Počáplích.

Vznik města Berouna jako posádkového města je datován k 8. září roku 1884. Tohoto dne se zde uložil štáb a jeden prapor 88. C a K pěšího pluku. Mužstvo bylo ubytováno v domech občanů města, štáb nalezl azyl v patře budovy restaurace, která byla situována v Pražské ulici před mostem přes řeku Berounku.

Tato situace se však brzy stala neúnosnou. Obecným zájmem bylo, aby pluk nalezl vlastní ubytovací zařízení.

restaurace se stabem

 

Stará kasárna

2. září roku 1886 byl tedy radou města Berouna schválen dekret číslo 21-16, na jehož základě se dne 9. září 1886 začali v ulici Do Brdatek budovat první vojenské budovy. V první etapě byly postaveny dvě budovy mužstva, ubytovna důstojníků a vojenská kuchyně.

Pro potřeby tohoto článku jsme převážně použili označení budov podle toho, jak byly pojmenovány v době zániku vojenské posádky.

Budovu mužstva A1 známe jako 4. prapor.

planek budova a1 pro muzstvo 4 prapor  Budova 4. praporu 

Budova mužstva A2 byla posléze 1. prapor.

planek budova a2 pro muzstvo 1 prapor  Budova 1. praporu 

Ubytovna poddůstojníků zůstala ubytovnou s kuchyní pro zaměstnance útvaru.

Plánek s ubytovnou poddůstojníků později ubytovna a kuchyne VZP  Ubytovna poddůstojníků 

Původní kuchyni mužstva si však pamatujeme jako telefonní ústřednu a ARMU.

Plánek s kuchyní mužstva - později ústředna a ARMA  Kuchyně mužstva 

Tato etapa budování kasáren byla ukončena 26. října roku 1887.

Už v době předání areálu vojákům, byl projektován objekt takzvané vojenské nemocnice, později tedy ošetřovny, jejíž stavba byla zahájena 8. dubna roku 1889. K užívání byla předána 14. září téhož roku.

Plánek s vojenskou nemocnicí, později ošetřovna  Vojenská nemocnice 

Pro potřeby vojska však citelně chybělo materiální zabezpečení, proto byla v roce 1894 přistavěna budova skladiště, později známá jako výstrojní a proviantní sklad.

Plánek se skladištěm, později výstrojní a proviantní sklad  Budova skladiště 

V roce 1911 byly přistaveny takzvané remízy pro polní kuchyni, jejíž jedna část byla užívána jako stáj. Pozůstatky stání pro koně a pozůstatky napajedel byly zachovány ještě do nedávna.

Plánek s remízy pro polní kuchyni  Remízy pro polní kuchyni 

V této době byla rovněž vybudována vojenská plovárna, která se nacházela u západní strany kasáren na břehu Berounky na místě zvaném „Štulovna“ podle původního majitele pozemku pana Štuleho. Plovárna byla později zničena velkou vodou.

Vojenská plovárna na Štulovně  Vojenská plovárna na Štulovně 

V této podobě zůstala kasárna zachována až do roku 1927, kdy byla projektována a postavena budova velitelství.

Plánek s budovou velitelství - štáb  Budova velitelství 

V letech 1931 – 1932 byly postaveny další dvě stavení využívané jako stáje. První z budov byla v posledních letech existence kasáren využívaná pouze částečně jako strážní učebna.

Plánek se stájí - strážní učebna  Strážní učebna 

Druhou budovu stájí známe jako budovu RTZ, později výstrojního střediska.

Plánek se stájí - budova RTZ, později výstrojního střediska  Strážní učebna 

V tomto období byla rovněž postavena kolona pro vozy, v pozdější době využitá jako garáže.

Plánek s kolonou pro vozy, v pozdější době využitá jako garáže  Kolona pro vozy 

Poslední stavbou starých kasáren byla budova věznice a strážnice, postavená v letech 1933 – 1934.

Plánek s věznicí a strážnicí  Věznice a strážnice 

 

Nová kasárna

Druhá etapa života Berounských kasáren začala ve třicátých letech minulého století, kdy byla zahájena stavba nových kasáren.

Jen pamětníci dnes vědí, že na pozemku kde se nová kasárna nachází, byla dříve cihelna. V místě kde dnes stojí takzvaná vila, stávala parní pila.

Cihelna  Cihelna 

Málokdo už si uvědomuje, že jedna z administrativních budov cihelny stojí na území kasáren dodnes.

Administrativní budova cihelny tenkrát  Administrativní budova cihelny dnes 

Z dosud dostupných materiálů víme, že projekty nových kasáren byly vypracovány v roce 1930.

Dne 23. června 1936 schválilo obecní zastupitelstvo vyhláškou čj. 12561/36 návrh smlouvy s Československým státem (vojenskou správou) o nové přístavbě Masarykových kasáren.

vyhlaska

 

V letech 1936 – 1938 byla postavena budova 2. praporu.

Plánek s budovou mužstva B - 2. prapor  Budova mužstva B 

Také budova 3. praporu byla postavena v letech 1936 - 1938.

Plánek s budovou mužstva A - 3. prapor  Budova mužstva A 

V těchto letech byl také postaven augumenizační sklad, nám známý pod pojmem sklad nedotknutelných zásob.

Plánek s budovou augumenizačního skladu nám známý jako sklad NZ  Augumenizační sklad 

Mezi další budovy, které vznikly v tomto období, patří remíza vozů a kar, nám známá jako sprchy mužstva.

Plánek s remízami vozů a kar, nám známý jako sprchy mužstva  Remízy vozů a kar 

Jedna z posledních budov, vybudovanými v této etapě výstavby kasáren, byla bývalá augumenizační remíza situovaná na místě pozdějšího autoparku 2. praporu. Toto stavení bylo později, v nám neznámé době zbořeno.

Plánek s remízami - zbořeno v neznámé době  Zbořeno 

Zřejmě poslední objekt co byl v této době postaven, byla budova stáje, umístěna v prostoru před skladem pohonných hmot. Také tato budova byla zbořena.

Plánek se stájí - zbořeno v neznámé době  Zbořeno 

V letech 1939 – 1940 byly v prostoru původně plánovaném pro budovu velitelství, vybudovány garáže, později využívané jako praporní dílny a tělocvična.

Plánek s garážema a posléze zde byly praporní dílny a tělocvična  Garáže 

Tato etapa byla tedy dokončena v roce 1940 okupační německou armádou.

V roce 1963 byl postaven autopark.

Autopark  Autopark 

Pro spojení obou částí kasáren byla v roce 1983 postavena lávka.

Lávka ke spojení starých a nových kasáren  Lávka ke spojení starých a nových kasáren 

 

Vzhled kasáren tak jak je známe v době, kdy zde vojáci svou činnost ukončili.

 Kasárna tak je známe při ukončení útvaru

 

 

Zpracoval JirkaPrameny:

DVD Beroun posádkové město